ရန္ကုန္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခုတြင္ စက္မႈဇုန္အေသးစားမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ | DVB