ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေျခခံစစ္နည္းဗ်ဴဟာသင္တန္းေပးေန | DVB