အိုင္အက္စ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသားကို စပိန္ရဲ ဖမ္းဆီး | DVB