ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာေပၚက ရခုိင္အေရး - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) - DVB