အီရတ္နယ္စပ္အနီးတြင္ တူရကီစစ္တပ္ တင့္ကားမ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ - DVB