ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္၀င္ေၾကး ၁ ေသာင္းႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေကာက္မည္ | DVB