ေမာ္လၿမိဳင္္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္အေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ | DVB