မိုင္းတံုတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးအတုမ်ား လိုက္လံစစ္ေဆး - DVB