ေျမာက္ကုိရီးယားစစ္စခန္းမ်ားကုိ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ ဒုံးက်ည္မ်ား ေတာင္ကုိရီးယား စမ္းသပ္ (႐ုပ္သံ) - DVB