ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္ကို အဆင္ျမႇင့္ၿပီး ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ - DVB