သားေပါက္ေခြးမႀကီးကို ႐ုိက္သတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဖမ္းဆီးခံရ - DVB