လစာမေပးႏုိင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္အက္ဖ္စီအသင္းကို ၿပိဳင္ပြဲမွထုတ္ပယ္ - DVB