၂၀၁၈ မယ္အေမရိကအျဖစ္ ေျမာက္ဒါကိုတာမယ္ ကယ္ရာမြန္း ေရြးခ်ယ္ခံရ | DVB