လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၄၈ ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၇၃၃ သိန္းေက်ာ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ | DVB