မင္းလွၿမိဳ႕ ေဆးဆိုင္မ်ား၌ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးအတုမ်ားကို  စစ္ေဆး - DVB