ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္ မီးေလာင္ (ဓာတ္ပံု) - DVB