တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားမွ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္ေျမမ်ား ျပန္သိမ္းမည္ - DVB