ေလ့က်င့္ရင္းေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ တပ္မေတာ္ G - 4 ဂ်က္ေလယာဥ္ကိုရွာမေတြ႔ေသး - DVB