က်ားဟိန္းသံကို ထိတ္လန္႔ၿပီး ေမ်ာက္ေကာင္ေရ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ ႏွလံုးေရာဂါရ ေသဆံုး (႐ုပ္သံ) - DVB