အေအးဘူးမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ မက္ဂရီေဂါႏွင့္ နိတ္ဒီရာ့ဇ္တို႔ ဒဏ္႐ုိက္ခံရ - DVB