မေလးရွားေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္ျပန္ - DVB