ေနာင္တမရေအာင္ ကြမ္းယာကိုေရွာင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း - DVB