အာမာမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေရႀကီးေနသည့္ က်ဴးဘားတြင္ ေလွမ်ားျဖင့္ သြားလာေနရ (႐ုပ္သံ) | DVB