ေငြက်ပ္ ၁ ေထာင္တန္ၿဖဲ၍ YBS စီးသူကို ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကး ဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ အေရးယူမည္ | DVB