ကားေပၚမွ ေကာက္႐ုိးစည္းလွမ္းယူၿပီး ေဆာ့ကစားသည့္ ဆင္ကေလး႐ုပ္သံ ေရပန္းစား - DVB