အတုိက္အခံပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ - DVB