ေလးျဖဴ၏ သီခ်င္းသစ္ထြက္ရွိ အြန္လိုင္းေပၚပ်ံ႔ႏွံ႔ - DVB