အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ား အေရးေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္း - DVB