နယ္ေျမတည္ၿငိမ္လာလုိ႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကုိ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ - DVB