ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရဲကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၿပီး လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ - DVB