ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားကုိ ကူညီရန္ မႏၱေလးတြင္ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖ အလႉခံ - DVB