ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြး - DVB