ဝမ္းတြင္းတြင္ ေရထိန္းဆည္ က်ိဳးပ်က္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ေန - DVB