ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အာစီအက္စ္အက္စ္ဥကၠ႒ ေတြ႔ဆုံမည္ - DVB