တကယ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ေစလို - DVB