မြန္ျပည္နယ္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ရာဘာျပားစက္႐ံု ၂၀ ေက်ာ္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ | DVB