ေက်ာက္မဲတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ တရားခံထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ - DVB