၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုိက္ပါလာသူမ်ားကုိ ရေသ့ေတာင္တြင္ သံပံုးတီး ကန္႔ကြက္ (႐ုပ္သံ) - DVB