ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မညီမၽွတဲ့ ႐ုပ္သံႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ | DVB