ဒဂံုဆိပ္ကမ္းရွိ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - DVB