သပိတ္က်င္း၌ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၈ လံုး ေမ်ာပါ၊ လူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ - DVB