အၾကမ္းဖက္မႈ​ျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ ၃၀၀ ေက်ာ္ပိတ္မိေန - DVB