ျမန္မာ့ပဲတင္ပို႔မႈ ကန္႔သတ္လိုက္သည့္အေပၚ အစိုးရကုိင္တြယ္ပုံ ေရရွည္အေျဖတခုလား – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB