အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ မုန္တုိင္းကို အားေကာင္းသည့္မုန္တုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ - DVB