သနားစဖြယ္ သင္းကြဲဆင္မေလးကို ဝဂၤေဘာ္ဆင္စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ (႐ုပ္သံ) | DVB