အမႈျပန္႐ုပ္သိမ္းေပမယ့္ တရား႐ုံးက လႊတ္မိန္႔မခ်သည့္အေပၚ ဦးေအးႏုိင္၏ေျပာၾကားခ်က္ - DVB