ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္မ်ား၏အမႈ အမိန္႔ခ်မည့္ရက္ေရႊ႕ဆိုင္း - DVB