တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ၿပိဳက်၊ လူဦးေရ ၅၀ ေက်ာ္ေျပာင္းေရႊ႕ - DVB