အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အေျဖရွာျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားႏွင့္ ဝါးလံုးသိမ္းယမ္းျခင္း အႏၲရာယ္ | DVB