ၿဗိတိန္ ေတာ္ဝင္ေလတပ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိ | DVB